Smlouva o spolupráci | JBank.cz

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Platná od 20.08.2020

 

   1. Předmět smlouvy

Investor prostřednictvím společnosti P2P Investments s.r.o., IČ: 070 19 505, zapsané v OR KS v Plzni oddíl C, vložka 38802, se sídlem Pražská 84/15, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň (dále jen „P2P“) na její internetové platformě „www.jbank.cz“ uzavřel nebo hodlá uzavřít s fyzickou osobou nebo osobami (dále jen „zájemce o financování nebo Dlužník nebo Ručitel“) Smlouvu o zápůjčce.

 

   2. Povinnosti P2P

P2P se zavazuje pro Investora vykonávat následující činnosti:

a) prověřit zájemce o financování v insolvenčním rejstříku a centrální evidenci exekucí a tyto informace zpřístupnit Investorovi,

b) vyhotovit smluvní dokumentaci ke Smlouvě o zápůjčce a v případě shodného projevu vůle zajistit její uzavření,

c) v případě uzavření Smlouvy o zápůjčce a následného poukázání částky zápůjčky Investorem na účet P2P poukázat částku zápůjčky na účet Dlužníka, sníženou o částku odměny podle čl. 4, odst. 4.1., písm. a) této smlouvy, a to ve lhůtě 5-ti pracovních dnů,

d) v případě uzavření Smlouvy o zápůjčce zajistit správu této zápůjčky, především přijímání splátek, mimořádných splátek, splátek v prodlení a následné poukazování těchto splátek na účet Investora,
a to ve lhůtě 5-ti pracovních dnů,

e) zasílat upomínky v elektronické formě v případě prodlení Dlužníka,

f) za předpokladu udělení plné moci pro P2P zaslat poskytovatelem poštovních služeb dokument "Předžalobní výzva – pokus o smír" Dlužníkovi a Ručiteli a vymáhat nesplácené pohledávky zápůjčky prostřednictvím advokáta soudní cestou.

 

   3. Povinnosti Investora

3.1. Investor se zavazuje při poskytnutí každé zápůjčky přenechat sjednanou odměnu P2P za činnosti, uvedené v čl. 2., písm. a) až d) a f) této smlouvy, a z částky zápůjčky, poukazovanou na účet P2P a určenou pro Dlužníka.

3.2. Dále se Investor zavazuje:

a) v případě obdržení jakéhokoliv plnění od Dlužníka poukázat toto plnění na účet P2P
č. 2201485904/2010, a to ve lhůtě 10-ti pracovních dnů od obdržení takového plnění,

b) poskytovat P2P potřebnou součinnost k naplnění účelu této smlouvy.

3.3. V případě prodlení s plněním povinnosti Investora podle čl. 3, odst. 3.2., písm. a), se Investor zavazuje uhradit P2P smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení z Celkové částky zápůjčky, ke které plnění náleží. Investor a P2P považují výši takové pokuty za přiměřenou a tímto ji sjednávají.

 

 

   4. Odměna P2P

4.1. Mezi Smluvními stranami za činnosti vykonávané pro Investora podle této smlouvy náleží P2P následující odměna:

a) ve výši 5 % z Celkové dlužné částky za každou jednotlivou uzavřenou Smlouvu o zápůjčce, nejméně však 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých), a to za činnosti, uvedené v čl. 2., písm. a) až d) a f) této smlouvy,

b) ve výši 1 % z Celkové zbývající dlužné částky za každou jednotlivou uzavřenou Smlouvu o zápůjčce a za každých i započatých 12 měsíců trvání takové smlouvy, a to za činnosti, uvedené v čl. 2., písm. d), této smlouvy,

c) ve výši 7 % z každého plnění Dlužníka, Ručitele nebo 3. osoby na zesplatněnou zápůjčku v případě, že byl ze strany P2P zaslán Dlužníku a Ručiteli v listinné podobě poskytovatelem poštovních služeb dokument s názvem "Předžalobní výzva - pokus o smír",

d) ve výši 14 % z každého plnění Dlužníka, Ručitele nebo 3. osoby na zesplatněnou zápůjčku po zaslání ze strany P2P Dlužníkovi a Ručiteli v listinné podobě poskytovatelem poštovních služeb dokumentu s názvem "Předžalobní výzva - pokus o smír" a zároveň byla prostřednictvím advokáta podána na Dlužníka a Ručitele žaloba na zaplacení, návrh na vydání platebního rozkazu, návrh na vydání elektronického platebního rozkazu nebo návrh na soudní prodej zástavy,

e) ve výši 14 % z každého plnění Dlužníka, Ručitele nebo 3. osoby na zápůjčku v případě insolvenčního řízení Dlužníka nebo Ručitele,

f) ve výši přiznané náhrady nákladů soudního řízení, mimo soudem přiznané výše Investorem uhrazeného soudního poplatku, který náleží Investorovi v plné výši.

4.2. Nárok na odměnu vzniká P2P:

a) z čl. 4., odst. 4.1., písm. a) této smlouvy, a to okamžikem uzavření Smlouvy o zápůjčce mezi Investorem a Dlužníkem,

b) z čl. 4., odst. 4.1., písm. b) této smlouvy, a to okamžikem první splátky Dlužníka podle uzavřené Smlouvy o zápůjčce a dále po dobu trvání Smlouvy o zápůjčce 1. dnem od uplynutí každých započatých 12-ti měsíců trvání Smlouvy o zápůjčce,

c) z čl. 4., odst. 4.1., písm. c) a d) této smlouvy, a to okamžikem připsáním každého jednotlivého plnění Dlužníka, Ručitele nebo 3. osoby na zesplatněnou zápůjčku v prodlení nebo připsáním vymoženého plnění, to vše na účet č. 2601576047/2010,

d) z čl. 4., odst. 4.1., písm. e) této smlouvy, a to okamžikem připsáním každého jednotlivého plnění z insolvenčního řízení Dlužníka nebo Ručitele, to vše na účet č. 2601576047/2010,

e) z čl. 4., odst. 4.1., písm. f) této smlouvy, a to okamžikem připsáním každého jednotlivého plnění Dlužníka, Ručitele nebo 3. osoby na zesplatněnou zápůjčku po právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla náhrada nákladů přiznána.

4.3. Odměna P2P je splatná ve všech uvedených případech připsáním plnění Dlužníka, Ručitele nebo 3. osoby na účet P2P podle Smlouvy o zápůjčce.

 

   5. Závěrečná ustanovení

5.1. Při registraci Investora na internetové platformě „www.jbank.cz“, provozované P2P, vyjadřuje Investor svůj souhlas se Smlouvou o spolupráci zakliknutím políčka „Smlouva o spolupráci“.

5.2. Smluvní strany si sjednávají, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými soudy v České republice.

5.3. Smluvní strany si dále sjednávají, že pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným či neúčinným, ostatní ujednání nejsou dotčena.

5.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli a s jejím obsahem souhlasí.

 

Datum uzavření: {{investor.createdAt}}